رو در رو

بازی می‌کنم با شیطان جایی که بَرنده همیشه او ست نگاهش می‌کنم وقتی پیاده‌ها را می‌بلعد و شاه را می‌کَشد پایین چشمانش که قهقهه می‌زنند پیچ می‌خورم  ازخودم در خودم می‌ چرخم از خودم در خودم  از حرکت دستانش رو در رو‌ گویا...

Read More