تسلا…

نترس، بگذار در تو نفوذ کنم بگذار جذب شوم در همه ذرات نورانی درون تو و ترا فرا بگیرم از هر سو همچو...

Read More