به همه‌چیزهایی می‌اندیشم
که در اختیار زبانند
برون از زبان اما
منی ست
که ترا نفس می‌کشد