افتاده در تابوتی
به دنبال روزنی می‌گردم
تا ترانه یی از آن پرواز بدهم
ترانه یی که
جهان را به روزنه‌ها آشنا کند