تکه،پارچه های خودم را جمع می کنم
از دور و برت
باید آن زن کامل را بسازم
با اولین قطار
سر ساعت حالا
بی هیج جامه دانی
“ترک” خواهم شد
مهم نیست
فردا صبحانه ات دیر شود
یا لنگه جورابت گم
حتی مهم نیست
قرص هایت را خورده ای یانه
غمگین نباش
گلدان ها را آب بده
آن قاب طلایی
برای عکس های تازه تر هم
بد نیست
!عزیزمن
عشق،سرطان نیست
می میرد