هم چو کشتی‌شکسته
در ته ی دریا
نگران سرنشینانم استم
که هیچ تقلا و کوششی
برای نجات شان نکردند