خانه

حس میکنم که پنجره بی خانه میشود
سقفی که چترماست زبیگانه میشود

Read More