دختر همسایه

باز این دخترِ همسایه و گپ گپ لبِ بام صحبت از مرگِ سحر، کشتنِ او دم دم شام باز یک تازه ترک نقشه به مهمانی شب خاک بر چشمِ سحر سلسله ی حرف و سلام مهربان! سال به سال تازه کنی عشقِ قدیم معشوق “اکس” شما،اول ماه، ماه ی تمام...

Read More