گوشی، صبحانه

کورم، بگیر دست مرا گوشه کن خطر
چشمم به جیب پیرهنت رفته بی خبر
چشمم دوتا ستاره شده رفته پیش ماه
تا خنده های چشمک آبی شود سحر
تک تک بزن به پنجره تا صبح گل کند

Read More