انزوا

به خودم برمی‌گردم آنجا كه خاموشی و تنهایی‌ام هیچ دستی را هیچ صدایی را باور نداشت آسمانی تا همیشه ابری کوچه‌های گدا كودكی که من بودم ماه ایی که تو بودی محبت را نمی‌شود قرص نان كرد و طلبید صدا اینجا باوری ست از ته چاه آیا...

Read More