هایکو

by | Mar 25, 2014 | موزون های نا متعارف

سنگینی نمیکند
بر شانه ی خود
لاک پشت
☺………..
گره میزند
گیسوانش را
گرد باد
☺……………
در این دشت
سایه چیزی کم دارد
ظهر بارانی
☺…………….
زنبور بی شهد
در جستجوی گل سرخ
پروانه هم.
☺………….
پرنده ترسو
گرسنگی میکشد
از مترسک