نام

آویخت از صدای تو نامی که نیستم مهتاب نازنینی و شامی که نیستم شاید برای غصه ی من این جهان کم ست...

Read More