یک سگ دیگر

هیچ چیزی به اندازه ی تنهایی کاملت نمی کند باید معمولی باشی بسته بندی هایت را پس بزنی نوار کادوی ات را باز کنی و برهنه بنشینی روبروی خودت بعد، به آرامی دست بکشی روی پوستت با تمام حسِ سکوت با تمام آهستگی حرکت.. می بینی هیچ تفاوتی...

Read More