بت ها

با آدمهای زیادی آشنا شدم از خاک نرم که می لغزیدند میان دستانم بی شکل و در ذهنم، شکل می گرفتند درشکل کارگاهی که خاک را، بت می ساخت و لغزنده گی را ویران چه بت های که نمی شناسم شان استاده اند پشت سرم و چه خاک هایی که ریخته اند...

Read More