اتفاق

اتفاق تازه ای نمی افتد همینکه از عشق برگردی اتاقت می ماند و اشیای تکراری.

Read More