تقویم هوده ها

اگر روزی ده بار به تقویم و صد بار به ساعتم نگاه کنم روز، همان روزی خواهد بود که ازبخار قهوه‌ی تلخ آغاز می‌شود ،قهوه ی تلخی که همیشه سرد شده قبل از تمام ،و شب همان شبی که تلخ می ریزد در استکان چشمانم ،چشمانی که خودشان را به سختی...

Read More