اُدیپ

باید پستانک بوسه را از دهن همه مردان جهان برداشت
و گذاشت شان بی‌وقفه جیغ بکشند
در خیس بودن مادرزاد
نمی‌دانم چقدر به عقده های ادیپی‌ات بر خواهد خورد
اگر بگویم ترا به خاطر می‌آورم
 

Read More