در شب طوفانی خواهم مرد
کسی در مراسم خاک‌سپاری‌ام نخواهد بود
جز سگ موزارت و ناقوس مرثیه یی که
خودم برای خود سروده‌ام

مرا می‌راندند پیش‌ازاین هم
طوفان‌های اول مرداد