سررسید

by | Jan 30, 2017 | نیهیل یعنی من

 

چراغ‌ها را که خاموش می‌کنند
بیدار می‌شوی
و میدانی زمانش رسیده ست
از پله‌های پیش پایت پائین می‌روی
حس چاهی را داری
،که از خودش می نوشد
تاریکی را
و فرو می‌رود پائین و پائین تر
صدایی نیست بیدارت را به هم بزند
اکنون باید منتظر بمانی
تا کالبدت بیاید بالا