شاید شماره تلفنت عوض‌ شده باشد
شاید در آدرسی که دارم، نباشی
نکند آهنگ “ترکم نکن”
را بیهوده می شنوم
نکند دیگر دوستش نداشته باشی
چقدر زمان گذشته است
از آن زمانی که
همه این‌ها مثل من و تو
سر جای خوب خودشان بودند؟
چقدر ؟
نشود فقط من ایستاده باشم
و زمین چرخ بزند دور همه چیز
شاید هم چیزهای بیهوده‌ را دور انداخته باشی
عشق را
عشق را
چطور؟