حرکت

by | Aug 1, 2017 | نیهیل یعنی من

راه می‌روی که نه پوسی
وقتی درخت نیستی
سنگ نیستی
،راه می روی در زمان
که ایستایی نمی شناسد
و به آینده موکول است
راه می‌روی
تا نه پوسی
حتی اگر کفش پلاستیکی باشی
روی تسمه‌ی متحرک کارخانه محصولات ارزان‌قیمت
یا جوراب‌های یک‌بارمصرف جراح قلب