اپیدمی

by | Oct 14, 2017 | نیهیل یعنی من

 

سرساعت به هدف می رسی
این جا همان جایی است
که تمام نقشه های جهان به تو آدرس داده اند
پشت سرت پایان جستجو است
زیرپایت هدف
و آن سو تر صد ها حفره
درازه کشیده روی زمین موعد
برای آنانی که
قرار است سرساعت
به هدف برسند