کاش می‌توانستم
ترا از خود بگیرم
و بریزمت
در اعماق ذهن آلزایمر
که قادر است در هر یک دقیقه دو بار
تپش قلبش را فراموش ‌کند