زیرباران

by | May 27, 2018 | برای فردایی که نیستم

چقدر خوشبخت است
پیراهن چسبیده به تنت
زیر باران
چترم را می‌بندم
و می‌رقصم با تو
شاید قطره‌های فروریخته از تن ما
بیامیزند باهم