روزنه‌

by | Jun 1, 2018 | نیهیل یعنی من

افتاده در تابوتی
به دنبال روزنی می‌گردم
تا ترانه یی از آن پرواز بدهم
ترانه یی که
جهان را به روزنه‌ها آشنا کند