به تو عادت نخواهم کرد
درون همه خوشبختی‌ها
گودالی ست عمیق
که لب‌هایش را به هم دوخته
و سکوت می‌کشد
دود غلیظ هستی‌ ام را
نه‌چندان دیر