به کجا بر می گردی
که آغوش تر از آغوش من باشد
به کدام شهر، به کدام خانه
چه کسی قلب کوچک غمگینش را پنهان خواهد کرد
پشت پستان های هوس انگیز
که چنگ می زدی قرمز
چه کسی خند خواهد زد
بی زهر در زهر لب هایت
و بوسه خواهد بخشید بی خواهش
مگر آن زن کاملی نبودم
که کام می گرفتم از تو بی باک
و بازی می کردم بازی هایت را زنانه
مثل زنی که می بخشید
دامنش را به رسوایی
تنش را به شهوت مقدس و عشق نا مقدس
و سر می کشد لبانت را دراندوه
آیا تازه تر از شعر من خواهی شگفت؟
مثل یک گل سرخ در گلدان کهنه
مثل گل آفتاب درسایه ی درخت تاریک
چه کسی همچو من دوستت خواهد داشت
 …آن چنان که
… .این چنین که