روزنه‌

by | Oct 1, 2018 | نیهیل یعنی من

افتاده در تابوتی
به دنبال روزنی می‌گردم
تا ترانه یی از آن پرواز بدهم
ترانه یی که جهان را
به روزنه‌ها آشنا کند