قاتل

by | Nov 16, 2018 | نیهیل یعنی من

هم چو کشتی‌شکسته
در ته ی دریا نگران سرنشینانم استم
که هیچ تقلا و کوششی
برای نجات شان نکردند