برون از زبان

by | Dec 5, 2018 | برای فردایی که نیستم

به همه‌چیزهایی می‌اندیشم
که در اختیار زبانند
برون از زبان اما منی ست
که ترا نفس می‌کشد