یاس

by | Jan 16, 2019 | نیهیل یعنی من

درون همه خوشبختی ها

گودالی ست عمیق

که لب هایش را به هم دوخته

و سکوت می کشد دود غلیظ هستی ام را

نه چندان دیر…