عادت و بازی

زندگی از صفر آغاز نمی‌شود قبل از تو یکی این نقش‌ها را بازی کرده باید تاج را ازسرت برداری و بنشینی کنار گدای پیری که جز سگ ولگرد رفیقی ندارد دیری نخواهد گذشت که به دراز کردن دست و فرو افگندن نگاه عادت کنی چنان‌که ملکه یی به...

Read More