قطره ها

by | May 12, 2020 | موزون های نا متعارف

بي تو ز چشم لحظه ی ديدار مي چكم
از شاخه های سبز سپيدار مي چكم
چون قطره های كهنه ی باران روی بام
با خاك و شن ز ناوه ی ديوار مي چكم
بي تو نه باغ سبز گل سوری ام -نه ماه
سرخم به خون فاجعه از دار مي چكم
دستان من برای تو تا كهنه ميشود
از ساز غم گرفته ی گيتار مي چكم
يك انفجار ساده تكان ميدهد ترا
در شهر اضطراب ز پندار مي چكم
آری مرا برای خودت مي زني به دار
چون آبشار از تب تکرار مي چكم

يا از تبار خون و خطر مي رسم به تو
يك قطره شبنمم ز گل خار مي چكم

2004