زندگی ساده

by | Nov 23, 2020 | پروانه های آبی

به نظر می‌رسد
که نامه‌ام را خوانده‌ای
و حالا می‌دانی که عشق چگونه
زندگی سادهٔ مرا شعر می‌ساخت
چگونه هزاران پروانهٔ رنگی را می‌پراند
از گل سرخی به گل سرخی
یا روی سنگ گوری دانه می‌پاشید
تا پرنده‌های گرسنه را
سیر کند