نابرابر

by | Dec 14, 2020 | به روی خوشبختی تف هم نمی کنم

خوشبختی‌تان را به رخم بکشید
و خم شوید در برابر کسی که
از شما بیشتر نداشت
من نه از ستاره‌ها مقروضم
نه از آدم‌ها
نه هم از خودم
که حاضر نبود خوشبخت‌تر
از دیگران باشد