زخم ها

by | Dec 16, 2020 | نیهیل یعنی من

از فرشته‌ها حرف نمی‌زنم
که بال‌های محکمی دارند
و هیچ تیری به سینه‌شان نمی نشنید
سپری بدار
و روی سینه‌ات بگذار
،که با یک سر
هزار سر جدا می‌شود
و دستانت را جمع کن رو زخم‌هایت
تا خون برگردد به قلب فرشته‌ها
من از تمام ترانه‌هایی که برای تو می‌سرایم
بیزارم
که چرا لال به دنیا می‌آیند