مولفه ها درجن شده نفس پست مدرن بودن را همیشه نفی کرده است بیشتر در این طرف ها ما و شما در کل اگر پست مدرن روایت کلان را در خود ندارد چگونه ما از طریق مولفه ها برای آن روایت کلان خلق می کنیم. ویژگی های قطعه قطعه بودن، بینامتنیت، چند صدایی و فرم شکنی هم از تیوری در عمل مسخ شده اند از نظر من متن های پست مدرنی ، جلو تر از زمان خود در حرکت اند چگونه حال از هر راهی. من هیچ وقت ادعای پست مدرن بودن نکرده ام و علاقه یی هم به دسته بندی ها ندارم یک زمانی دوست داشتم شاعر اوانگارد باشم پیشرو باشم و مثلن توجه من به خلاقیت بوده همین. ولی پسان ها دیدم نام ها و دسته ها مشکل ساز اند و باید به آزادی پیچید