از امروز

نزدیک می آیی
و مایوس می شوی
چشم انداز چشمه هایی که دشت شده اند
گلویت را می سوزد
از اینجا فقط به اینجا می توان
نگاه کرد…
دیروز را دیر کرده ای
و فردا دور است…
هیچ بازی بازنده اش را نمی بخشد