تقویم هوده ها

اگر روزی ده بار به تقویم
و صد بار به ساعتم نگاه کنم
روز، همان روزی خواهد بود
که ازبخار قهوه‌ی تلخ آغاز می‌شود
،قهوه ی تلخی که
همیشه سرد شده قبل از تمام
،و شب
همان شبی که تلخ می ریزد
در استکان چشمانم
،چشمانی که خودشان را
به سختی از جدول اعداد کاری
به طناب تصاویر رنگی متحرک می آویزند
تا آمد و رفت بیهوده خبر،ورزش و موزیک را
در سرعت تبدیل کانال ها تماشا بتوانند

وسط این دو،
چه کلاهی می‌توان بر سرزندگی گذاشت
تا خوش برقصد
به ساز زمان