اُدیپ

باید پستانک بوسه را از دهن همه مردان جهان برداشت
و گذاشت شان بی‌وقفه جیغ بکشند
در خیس بودن مادرزاد
نمی‌دانم چقدر به عقده های ادیپی‌ات بر خواهد خورد
اگر بگویم ترا به خاطر می‌آورم
همچون پیراهنِ آویخته‌ای در جالباسی
که هیچ ربطی به تنم ندارد
که هیچ ربطی به تنت ندارد
تابستان امسال را بدون دردسرهای مراقبت
آبتنی کردم در شهوت‌های آبی استخرهای بالغ
،که ناخن نمی‌کشند
به زنانگی ناکامل پری‌های دریایی
و فارغ‌اند از بستر مشترک قوهای سپید و قورباغه‌ها
بنام همزیستی مسالمت آمیز