Author: Zinat

test

مولفه ها درجن شده نفس پست مدرن بودن را همیشه نفی کرده است بیشتر در این طرف ها ما و شما در کل اگر پست مدرن روایت کلان را در خود ندارد چگونه ما از طریق مولفه ها برای آن روایت کلان خلق می کنیم. ویژگی های قطعه قطعه بودن، بینامتنیت،...

Read More

Categories

Archives