نیهیل یعنی من

گودالی ست عمیق درون همه خوشبختی ها  

بعد از من

تو هرگز تکرار نمی شوی

این شعرها برای تو نیستند عزیزم

عشق،برهنه یی مادرزاد است

برای فردایی که نخواهم بود

سرم را می‌چسبانم به سر بت‌ها

موزون های نا متعارف

وصیت می کنم در مرگ من آیینه ات سازند

سرما

سرما

غباری می شوی لبخند در لب ها نمی ماند کبوتر در هوای سرد این سرما نمی ماند صدای رود باری را غباری می...

قطره ها

قطره ها

بي تو ز چشم لحظه ی ديدار مي چكم از شاخه های سبز سپيدار مي چكم چون قطره های كهنه ی باران روی بام با...

عاشقی

عاشقی

اولین شعرعشق را باید از لبان تو مثل خنده گرفتعاشقی این گناه مریم را ازقفس های بی پرنده گرفتخنده را...

نام

نام

  آویخت از صدای تو نامی که نیستممهتاب نازنینی و شامی که نیستمشاید برای غصه ی من این جهان کم...

کوچگی

کوچگی

چه اضطرابِ روشنی به چشم ماه کوچه‌تانز پلکِ عشق می‌پرد مگر نگاه کوچه‌تانز پلکِ عاشقانه‌یی پریده تا...

اندوه

اندوه

در این دل شکسته کسی جا نمی شودآیینه ها به صورت من وا نمی شودآنسوی صورتیست که خالی شده ز خودقد می...