نیهیل یعنی من

گودالی ست عمیق درون همه خوشبختی ها  

بعد از من

تو هرگز تکرار نمی شوی

این شعرها برای تو نیستند عزیزم

عشق،برهنه یی مادرزاد است

برای فردایی که نخواهم بود

سرم را می‌چسبانم به سر بت‌ها

موزون های نا متعارف

وصیت می کنم در مرگ من آیینه ات سازند

صلصال

صلصال من بمان در آتش،میان دود ای پیکرهمیشه بلند نبود و بود شهمامه ای ستاده کنارت هزارسال آزرده در...

گواه

با تو جواب هر چه نفس میکشم هواست تو آخرین دعای منی تا خدا خدا ست تو آخرین دعای منی تا که زنده ام...