غباری می شوی لبخند در لب ها نمی ماند کبوتر در هوای سرد این سرما نمی ماند صدای رود باری را غباری می...