نیهیل یعنی من

گودالی ست عمیق درون همه خوشبختی ها  

بعد از من

تو هرگز تکرار نمی شوی

این شعرها برای تو نیستند عزیزم

عشق،برهنه یی مادرزاد است

برای فردایی که نخواهم بود

سرم را می‌چسبانم به سر بت‌ها

موزون های نا متعارف

وصیت می کنم در مرگ من آیینه ات سازند

زخم ها

زخم ها

از فرشته‌ها حرف نمی‌زنم که بال‌های محکمی دارند و هیچ تیری به سینه‌شان نمی نشنید سپری بدار و روی...

“انبوه”

“انبوه”

هیچ کس تا ابد زنده نمی مانداین را بنویسیدپهلوی همه ترس‌های کوچک و بزرگ تانکنار نام...

یاس

یاس

درون همه خوشبختی ها گودالی ست عمیق که لب هایش را به هم دوخته و سکوت می کشد دود غلیظ هستی ام را نه...

گودال

گودال

سرنوشتم را خفه می‌کنم تا آدم دیگری باشم از گودالی به گودالی نقب بزنم تا جای پای خودم را بازکنم در...

قاتل

قاتل

هم چو کشتی‌شکستهدر ته ی دریا نگران سرنشینانم استمکه هیچ تقلا و کوششیبرای نجات شان...

روزنه‌

روزنه‌

افتاده در تابوتی به دنبال روزنی می‌گردم تا ترانه یی از آن پرواز بدهم ترانه یی که

بازی 

بازی 

    زندگی از صفر آغاز نمی‌شودقبل از تو یکی این نقش‌ها را بازی کردهباید تاج را ازسرت برداریو...

دیکتاتور

دیکتاتور

من به شما قول می‌دهم که از بریدن دستانم شکایتی نکنم و اگر نوبت زبانم رسید سکوت گزینه‌ یی نخواهد...

پیروزی

پیروزی

می‌جنگم برای پیروزیاین آخرین پیراهن من استچسبیده به استخوان‌هایمجامه دانی ندارمخانه‌ای ندارموطنی...