نیهیل یعنی من

گودالی ست عمیق درون همه خوشبختی ها  

بعد از من

تو هرگز تکرار نمی شوی

این شعرها برای تو نیستند عزیزم

عشق،برهنه یی مادرزاد است

برای فردایی که نخواهم بود

سرم را می‌چسبانم به سر بت‌ها

موزون های نا متعارف

وصیت می کنم در مرگ من آیینه ات سازند

روزنه‌

روزنه‌

افتاده در تابوتی به دنبال روزنی می‌گردم تا ترانه یی از آن پرواز بدهم ترانه یی که جهان را به...

جستجو

جستجو

شب استوقتش رسیده از بستر بلند می‌شویو به سراغ تاریکی برویشاید ایستاده باشد آنجا در اتاق خاموشبا...

اشیا

اشیا

اشیابه ساعت نگاه می‌کنمکه حرف نمی‌زندفقط راه می‌رودبه رادیوکه چهارگوشه نشسته استو پیهم حرف...

سقوط

سقوط

زمین همیشه هموار نیستو زلزله‌ها دائم در کمین‌اندوقتی کنار دیگران ایستاده‌ایبلندی‌ها و پستی‌ها باهم...

حرکت

حرکت

راه می‌روی که نه پوسی وقتی درخت نیستی سنگ نیستی ،راه می روی در زمان که ایستایی نمی شناسد و به...

انتخاب

انتخاب

از همه‌چیز گذشتمتا چشمانم را از من نگیرندقبل از اینکه به شب برسماز غلامانِ حلقه‌به‌گوش خورشید...

فراموشی

فراموشی

همین‌که حافظه‌ات را گم کردی پر می‌شوی از اتفاقات تازه از آشنایی‌های بکر... خستگی، رهایت می کند در...