یک صبح بلند می شوی و می بینی که دستانت خشکیده برگهای سبزت همه ریخته پرنده هایت یکی یکی پریده اند و...