نیهیل یعنی من

درون همه خوشبختی ها گودالی است عمیق ها

بعد از من

تو هرگز تکرار نمی شوی

این شعرها برای تو نیستند عزیزم

عشق،برهنه یی مادرزاد است

برای فردایی که نخواهم بود

سرم را می‌چسبانم به سر بت‌ها

موزون های نا متعارف

وصیت می کنم در مرگ من آیینه ات سازند

Negaah

Zinat Noor Official Site

Last Posts On Negaah

آویخت از صدای تو نامی
پا به فردا نگذاشتم
هیچ‌کس آن‌قدر زشت نیست
نامم میان لرزش لبانت
ازشما پوزش می‌خواهم